خوابگاه های خواهران (پروین اعتصامی

میزان اجاره بهای اتاق ها به تفکیک ظرفیت

 دانشجویان روزانه ورودی های 99 و بعد از آن

دانشجویان سنواتی ( ورودی های 98 و ماقبل) و شبانه

مبلغ اجاره بهای اتاق های 8 نفره

15.000.000 ریال

16.500.000 ریال

مبلغ اجاره بهای اتاق های 4 نفره

20.000.000 ریال

22.000.000 ریال

 

آدرس: انتهای خیابان غفاری