معرفی مدیریت امور پژوهش و فناوری

دکتر مجتبی وکیلی ازغندی
مدیریت امور پژوهشی و فناوری
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد

 

شرح وظایف

 • تهیه و نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی و ارسال آن به اعضای شورا
 • برنامه ریزی زمانبندی جلسات شورای پژوهشی
 • تکمیل مدارک و شرکت در جلسات شورای پژوهشی
 • پیگیری مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه
 • پاسخگویی و پیگیری کلیه مکاتبات مربوط به شورای پژوهشی
 • تهیه فهرست فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه( مقالات چاپ شده در مجلات – مقلات ارائه شده به صورت پوستر یا سخنرانی در همایش ها –کتب چاپ شده و ... ) بر حسب نیاز
 • ارتباط و تعامل نزدیک با سایر همکاران دانشگاه در راستای گردآوری اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه
 • دریافت طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی
 • تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاستگذاری پژوهشی
 • ارسال طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پژوهشی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور بررسی و
 • اخذ تصمیم نهایی .
 • پیگیری اصلاحات درخواست شده توسط داوران و انعکاس آن به مجریان طرح ها
 • عقد قرارداد طرح های تصویب شده و ارسال فرم قرارداد به مجری طرح و پیگیری مراحل عقد قرارداد
 • پیگیری اجرای طرحهای پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرحهای مزبور جهت اتخاذ تصمیم لازم .
 • تشکیل پرونده جهت بایگانی و نیز نگهداری کلیه سوابق نامه‌ها و همچنین طرح های پژوهشی مصوب؛
 • مکاتبه با مجریان طرح پس از جلسه شورا در مورد روند تصویب طرح و اصلاحات
 • اجراء و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در امور پژوهشی
 • دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم .
 • پیگیری امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در مجامع علمی داخل و خارج کشور
 • پرداخت حق تالیف مقالات چاپ شده اعضای هیئت علمی در مجلات معتبر علمی - پژوهشی داخل و خارج از کشور
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش و مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
 •  تهیه و تدوین آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های امور پژوهشی جهت ارائه به شورای پژوهشی
 • پیگیری و برگزاری کارگاه های موردنیاز دانشجویان در حیطه تخصصی
 • تهیه فرم های پژوهشی موردنیاز
 • انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نیاز سیستم

 

معرفی کارکنان امور پژوهشی

 

                

دکتر وحید محمودی                                   خانم غلامی                     ملیحه اسماعیل زاده                         پروین صلاحی
دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت          کارشناس امور پژوهشی     امور کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی      امور کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی       
                                                                                                                                 
                                                                                                                              

 


معرفی کارکنان گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

 

 

                                                                                                 

دکتر محمدحسین اولیائی                                        علیرضا ابراهیمی مقدم                                    فرزانه معتمدی نسب                                               محسن یوسفی

رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای          کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای      کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای    کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
                                                                                                                                                                                                             


 موقعیت جغرافیایی: گناباد، نوقاب، پردیس دانشگاه آموزش عالی گناباد، دانشکده علوم