حفاظت فیزیکی

 

حفاظت فیزیکی یکی از ارکان حراست می باشد که وظیفه حفظ و حراست از اموال ، اماکن ، تاسیسات سازمان و ایجاد نظم را بر عهده دارد.این وظیفه به عهده پرسنل انتظامات و نگهبانی می باشد تا طبق برنامه ریزی و شرح وظایف موجود زیر نظر حراست دانشگاه انجام وظیفه نمایند.

 

اهم وظایف حفاظت فیزیکی

* کنترل ورود و خروج اموال دانشگاه

* کنترل تردد دانشجویان

* کنترل تردد خودروها در هنگام ورود و خروج

* کنترل تردد مراجعین در محیط تحت پوشش

* تکریم و هدایت ارباب رجوع جهت مراجعه به واحدهای مربوطه

* ساماندهی، ایجاد نظم و جلوگیری از بروز ناهنجاری و خراب کاری در محیط دانشگاه

* شناسایی افراد مشکوک و هماهنگی سریع با مدیر / کارشناس حراست دانشگاه

* بازرسی از ساختمان و اماکن در پایان وقت اداری و کنترل اتاق ها، درب ها ، آب و برق و...

* همکاری با کلیه واحدها در صورت بروز حوادث از قبیل( آتش سوزی، زلزله و ....)

* ثبت رویدادها و اتفاقات رخ داده به صورت دقیق در دفتر گزارش روزانه

* حفاظت از جلسات و گردهمایی های دانشگاه

* هماهنگی ورود شخصیت ها و میهمانان با واحد مربوطه

 * گشت شبانه موردی یا ادواری و سرکشی به قسمت های مختلف دانشگاه