حفاظت اسناد

 

یکی از ارکان حراست سازمان می باشد که وظیفه آن حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه سازمان می‌باشد.

برخی از وظایف واحد حفاظت اسناد به شرح ذیل است:

 • طبقه بندی اسناد و مدارک برحسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند
 • ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد
 • برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده
 • استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه، مخازن سئوالات و ...
 • تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه برداری نامه های طبقه بندی شده، دستور العمل ها با نظر مسئول مستقیم
 • انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیرمجاز مذاکرات و صورتجلسات
 • تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی، ارسال مراسلات و گردش اسناد
 • دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهای مختلف و حراست ازآنها براساس مقررات مربوطه
 • آموزش و توجیه کارکنان در خصوص نحوه حفاظت از اسناد طبقه بندی شده
 • پالایش اسناد راکد
 • نظارت بر امحاء اسناد و مدارک و اوراق اداری