حفاظت پرسنلی

 

یکی از چهار رکن اصلی حراست بوده و وظیفه آن انجام امور محرمانه کارکنان سازمان می باشد که به شرح ذیل اعلام می گردد:

شرح وظایف حفاظت پرسنلی

* تشکیل یا تکمیل پرونده پرسنلی اعضای هیات علمی-کارکنان و بروز رسانی پرونده های پرسنلی یا رفع نواقص
*جلوگیری از نفوذ و توطئه عوامل بیگانه داخلی و خارجی.
* ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی.
 *اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان دستگاه.
* شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه.
* تعیین صلاحیت پرسنل جهت تردد به اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی.
*تعیین صلاحیت پرسنل برای انتصاب مشاغل حساس.
* تعیین صلاحیت پرسنل جهت مأموریت خارج از کشور.
* تعیین صلاحیت پیمانکاران.
* صدور بخشنامه و دستورالعمل در خصوص رعایت موارد امنیتی.
*  پیگیری روند صدور کارت شناسایی و رعایت تدابیر لازم جهت پیشگیری از هر سوء استفاده و جعل
* شناسایی فرصت ها، تهدیدها، تخلفات و آسیب ها.
*شناسایی کانون های بحران و عوامل نارضایتی.
* دعوت و ارشاد افراد بر اساس وظایف محوله.
* ایجاد بایگانی پرسنلی به منظور تشکیل و نگهداری پرونده های حفاظتی کارکنان دستگاه