اداره رفاه کارکنان

 

سیستم رزرو اقامتگاه:

 

حداکثر تعداد روز قابل رزرو برای هر شخص تنها 3 روز می باشد.