نام و نام خانوادگی شغل/واحد سازمانی تلفن تماس
  سرپرست طرح و برنامه  
مهدی سعادتمند
مسئول نظارت بر طرح های عمرانی

 

احمد زارع نوقابی کارشناس طرح های عمرانی

 

رضا رنج کشان کارشناس طرح و برنامه  
مهدی نوری امور فضای سبز