نام و نام خانوادگی شغل/واحد سازمانی تلفن تماس
دکتر یاسر اسماعیلیان سرپرست مجتمع آموزش عالی گناباد 57258131 داخلی 121
دکتر امید آزاد رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

57258131 داخلی 122

رضا عجم زیبد مسئول دفتر ریاست

57258131 داخلی 101

دکتر سید مجتبی موسوی نقابی سرپرست گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت  
آذر محمدی کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
کارشناس جذب اعضای هیأت علمی
 
علی باقری
سرپرست گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر
 
رضا زمان زاده بهابادی کارشناس امور حقوقی 57258131 داخلی 123
محمدحسین بنی اسدی امور روابط عمومی  
راضیه شکری امور روابط عمومی  
محمد رضایی امور حوزه ریاست 57258131 داخلی 121