نام و نام خانوادگی شغل/واحد سازمانی تلفن تماس
فاطمه علی پور نوقابی مدیر امور مالی  
رضا طحان زاده
رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب‎ها و اعتبارات

 

زینب نسائیان
کارشناس امور حسابداری

 

سمانه جباری نوقابی
کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداخت
 
محمود اصغری کارشناس امور مالی  
محسن رازی کارشناس امور مالی  
زهره نیازمند کارشناس امور مالی