نام و نام خانوادگی شغل/واحد سازمانی تلفن تماس
دکتر حسین مهدیان فر معاون اداری و مالی 57258131 داخلی 120
حجت اله مومن مقدم مدیر امور اداری و پشتیبانی

57258131 داخلی 108

فائزه دانایی

رئیس اداره کارگزینی،رفاه،بیمه

57258131 داخلی 109

مهدی عاشوری
کارشناس مسئول امور عمومی و تدارکات
 
57258131 داخلی 117
فهیمه پریچه کارشناس امور اداری 57258131 داخلی 109
مسعود مهاجری کارگزین 57258131 داخلی 107
عفت تقی زاده بیلندی کارشناس مسئول دبیرخانه 57258131 داخلی 116
زهره جلیلی کارشناس امور حقوقی 57258131 داخلی 116
مصطفی کریم زاده کارپرداز 57258131 داخلی 112
مجتبی عبدی امین اموال  
سید حسین هاشمی فرد کارشناس امور اداری 57258131 داخلی 121 
سعید باقری مقدم امور عمومی و تدارکات 57258131 داخلی 117
علی دانا کارشناس امور عمومی  
علی قنبری امور نقلیه  
رضا خاکسار امور نقلیه  
محمد رضایی امور نقلیه  
مجتبی صباغ امور نقلیه  
ابوالفضل اسماعیلی خدمات عمومی  
علی اسماعیلی خدمات عمومی