اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

         

 

       دکترسید مجتبی موسوی نقابی

 

       سرپرست اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه   

 

 

 

بر اساس «آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک) مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مصوب وزارت عتف (10/02/1396)، که در 22 مرداد 1396 به دانشگاه ها ابلاغ شده است، برخی از اهداف تشکیل دفتر ناتک در دانشگاه عبارت است از:

 • نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ ناتک در مؤسسه
 • ارتقای کیفیت مؤلفه‌های دروندادی، فرآیندی و بروندادی مؤسسه
 • نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت
 • افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام‌مند ناتک مؤسسه
 • ایجاد وحدت رویه در امر ناتک در همه حوزه‌های عملکردی مؤسسه
 • تقویت زمینه‌های پاسخگویی مؤسسه به ذی نفعان داخلی و بیرونی      

در این راستا، برخی از وظایف و اختیارات مدیر ناتک، اینگونه برشمرده شده است:

 • نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت مؤسسه
 • نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مؤسسه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه ها
 • تشکیل کارگروه‌های تخصصی ناتک با هماهنگی رئیس مؤسسه (شامل کارگروه ناتک امور آموزشی- امور پژوهشی و فناوری- امور دانشجویی و فرهنگی- امور مدیریت و پشتیبانی- و سایر کارگروه‌ها با توجه نیازهای مؤسسه؛ که وظایف و اختیارات آنها عبارت است از: طراحی و تدوین برنامه‌های ناتک- همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی مؤسسه- طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه- همکاری با مدیریت ناتک در راستای تحقق اهداف و مأموریت آن- تهیه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی مؤسسه به منظور ارتقای کیفیت- و بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مدیریت)
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین نامه‌ها و دستورالعمل ها در تمام حوزه‌های فعالیت مؤسسه
 • مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه‌های آموزشی و پژوهشی مؤسسه
 • ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمانی مؤسسه (شامل معاونت‌ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی و پژوهشی، شوراها و کمیته‌های تخصصی)
 • ارزیابی عملکرد مدیران و اعضای مؤسسه (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی) و واحدهای فناور.
 • همکاری و هماهنگی لازم برای انجام ارزیابی توسط مرکز ناتک وزارت عفت و هیأت‌های نظارت استان
 • توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران مؤسسه و واحدهای فناوری در حوزه ناتک.

 طبق آیین‌نامه، نکته بسیار مهم در راستای اجرای موفق موارد فوق، آن است که در راستای بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت‌های برنامه‌ریزی و ناتک، مؤسسه باید سیستم اطلاعاتی مناسب و یکپارچه مستقر نماید. کلیه واحدها و اعضای مؤسسه در قبال ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات درست و به موقع به مدیریت ناتک، موظف و پاسخگو هستند؛ و طبق آیین‌نامه، حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده رئیس مؤسسه است. سایت مرکز ناتک وزارت علوم، از این بخش در دسترس می‌باشد.