مدیریت طرح و برنامه

        وظایف مدیریت طرح و برنامه 

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه مجتمع با هماهنگی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع.
 • همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی مجتمع.
 • ابلاغ بودجه مصوب هریک از واحدها (درصورت نیاز) و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی مجتمع و نظارت بر حسن اجرای بودجه واحدها.
 • بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی.
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها و نیروها و عوامل موجود در مجتمع و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت مجتمع.
 • بررسی مداوم وظایف سازمانی مجتمع و واحدها و چگونگی گردش‌کار در آنها با توجه به برنامه‌ توسعه مجتمع.
 • انجام بررسی های سازمانی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز مجتمع با همکاری معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع.
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف مجتمع.
 • برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول‌اداری و بهره‌وری.
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
 • برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات مجتمع.
 • تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی مجتمع و ابلاغ  آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء.
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور.
 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان.
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل.
 • شرکت فعال در شوراها ، کمیته‌ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
 • برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی مجتمع به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
 • همکاری با معاونت اداری و مالی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی.
 • تهیه و تدوین طرح جامع مجتمع و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی مجتمع.
 • بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای عمرانی.
 • اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز مجتمع.
 • برنامه ریزی و تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی.
 • نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تأسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان‌های واحد‌های مختلف مجتمع.
 • پیشنهاد بودجه های عمرانی مجتمع برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
 • تهیه نقشه طرحهای عمرانی مجتمع .
 • جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرحهای عمرانی مجتمع.
 • بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها،  امکانات و اعتبارات مصوب براساس بخشنامه ها و دستورالعملهای مصوب و پیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی.
 • برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش، تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری ، ابتکار ، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی ، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی .
 • انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی ، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی،سیستمها و روشهای مورد عمل در مجتمع .
 • انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها .
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها،روشها و رویه های مورد عمل در مجتمع و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع ،تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید .
 • پشتیبانی،هدایت و نظارت برفعالیتهای بهره وری و تحول اداری مجتمع .
 • برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری مجتمع .
 • ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه‌های تحول‌اداری و بهره‌وری در مجتمع.
 • اجرای برنامه های آموزشی، کارگاههای آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمائی در ارتباط با تحول اداری و بهره وری .
 • انجام سایر امور محوله از طرف رئیس مجتمع.