فرآیندهای گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

ردیف عنوان فرآیند کد  پیوست ها تاریخ تدوین/ بازنگری
1 فرآیند ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط مدیران گروه و رؤسای دانشکده p003 1 تا 3 1400/03/11
2 فرآیند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان p002 4 تا 8 1400/04/04
3 فرآیند دریافت برنامه هفتگی و طرح درس اعضای هیأت علمی p003 9 تا 14 1400/06/06
4 فرآیند تکمیل  و ثبت شاخص‌های ISC p004 15 تا 17 1400/06/10
5 فرآیند ارسال و تکمیل کاربرگ عملکرد مستمر و کمی مستندات p005 18 تا 22 1400/06/29
6 فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران غیر هیأت علمی p006 23 تا 30 1400/08/16
7 فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی هیأت علمی (نهایی نیست) p007 23 تا 38 1400/07/24
8 فرآیند بازدیدها و ارزشیابی‌های میدانی       
9 فرآیند ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط معاون و رئیس      
10 فرآیند درخواست رفع مشکلات سامانه از شرکت کامپیوتری      
11 فرآیند دریافت انتقادات و پیشنهادات ارباب رجوع (شامل امور اداری، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی،خوابگاه و ...، نحوه برگزاری کلاس‌های حضوری/مجازی)