دانشکده علوم و فنون نیاز محور

 

 

 
گروه های آموزشی رشته های فعال در مقطع کارشناسی
فناوری کاوش

زمین شناسی

باستان شناسی

سازه و منابع زیرزمینی

مهندسی عمران

مهندسی معدن

فناوری آب و قنات

علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی طبیعت