اداره امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

 

رابط حقوق شهروندی

رابط حقوق شهروندی مجتمع آموزش عالی گناباد

رضا زمان زاده بهابادی

فایل های مرتبط: 

 

        وظایف

 • نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین مجتمع و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها
 • حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده‌های مرتبط با مجتمع و استماع اظهارات و رد یا قبول آن از نظر مسایل حقوقی
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارایه پیشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی
 • پیگیری مسایل حقوقی و پرونده‌های ارجاعی در دادگاهها و دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه
 • انجام مشاوره و ارایه راهنمایی به واحدهای مختلف مجتمع به منظور جلوگیری از اشتباهات منجر به اختلافات حقوقی
 • تدوین اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز
 • همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه‌بندی مصوبات
 • تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع آن به واحدها و یا کمیته‌های تخصصی
 • تنظیم شکوائیه بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متعرض حقوق مرکز در زمینه‌های مختلف
 • انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی (اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و...
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق