فرم پیشنهاد رویداد فرهنگی 1

آئین­‌نامه اردوهای دانشجویی 3

لیست شوراها و کمیته­‌های حوزه فرهنگی 4

فرم خلاصه فعالیت انجام شده توسط اساتید مشاور5

آئین­­‌نامه برنامه­ های موسیقائی 6

فرم درخواست اردو و بازدید 7

فرم گزارش بازدید و اردو 8

فرمها و نامه­‌های مربوط به اردو9

دستورالعمل هفته فرهنگ دانشگاه‌ها 10

فرم استعدادیابی نوورودان 11

آئین­‌نامه کانون های فرهنگی 12

خلاصه وظایف انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و اساتید مشاور 13

فرم تعهد اجرای برنامه 14

فرم صورتجلسه خام شورای مرکزی 15

فرم ثبت نام شرکت کنندگان در دوره 16

آئین­‌نامه انضباطی 17

آئین­‌نامه قرآن و عترت دانشجویی 18

فرم ثبت نام و تعهد حضور در مراسم دانش‌­آموختگی 19

آئین­‌نامه جشنواره رویش 20

فرم نظرسنجی رویداد فرهنگی 21

فرم ارزیابی عملکرد کارکنان حوزه فرهنگی 22

ابلاغ نشریات – دستورالعمل اجرایی 23

آئین­‌نامه نشریات دانشگاهی 24

خلاصه آئین­‌نامه نشریات دانشگاهی 25

فرم درخواست چاپ نشریات 26

فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی 27

فرم گزارش ماهیانه کار دانشجویی 28

جدول تعیین میزان جوایز مسابقات فرهنگی 30

فرم گزارش رویش درون دانشگاهی 32 

آئین­ نامه انجمن های علمی 33  

دستورالعمل نظام پیشنهادات امور فرهنگی 34 

جدول شاخص ­های تعیین دانشجویان فعال فرهنگی 35 

جدول شاخص ­های تعیین انجمن- کانون برتر 36 

 اساسنامه جامع کانون های فرهنگی- هنری 37 

اساسنامه جامع انجمن های علمی 38  

 دستورالعمل اجرایی جشنواره بین الملی حرکت 39  

نقشه های رشد انجمن های علمی40