آیین‌نامه‌ها و فرم‌های گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

ردیف عنوان آیین‌نامه/ فرم/ دستورالعمل
1 کاربرگ نظرخواهی درمورد ارزشیابی عملکرد عضو هیأت علمی توسط مدیر گروه و رئیس دانشکده، معاون آموزشی و رئیس دانشگاه
2 نامه ارسالی به مدیران گروه جهت ارزشیابی اعضای هیأت علمی
3 نامه ارسالی به رؤسای دانشکده جهت ارزشیابی اعضای هیأت علمی
4 سوالات ارزشیابی اساتید
5 نامه ارزشیابی اساتید به روابط عمومی
6 نامه ارزشیابی اساتید به آموزش
7 نشریه مناد
8 نامه ارسالی به روابط عمومی برای پیامک به شماره های مشخص
9 نامه ارسال برنامه هفتگی و طرح درس
10 نمونه و راهنمای طرح درس
11 قالب پیشنهادی برنامه هفتگی
12 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
13 شیوه نامه ارتقاء اعضای هیات علمی
14 امتیاز طرح درس وبرنامه هفتگی
15 نامه تکمیل شاخص های ISC
16 شاخصisc
17 شاخص های سال های قبل ISC
18 کاربرگ بررسی عملکرد مستمر و کاربرگ کمی مستندات
19 نامه تکمیل فرم عملکرد مستمر
20 کتاب طبقه بندی مشاغل
21 پیش نویس نامه امتیازدهی مدیران به فرم عملکرد مستمر
22 امتیازات فرم عملکرد مستمر
23 کاربرگ ارزیابی عملکرد مدیران
24 کاربرگ ارزیابی عملکرد کارشناسان
25 دستورالعمل ارزیابی افراد دو حوزه ای
26 نامه کد منحصر به فرد
27 آدرس جیمیل همکاران
28 پیش نویس نامه ارزیابی عملکرد
29 جمع بندی امتیازات کیفی و کاربرگ کمی مستندات
30 قالب کارنامه نهایی کارکنان
31 تعیین افراد ارزیابی کننده به عنوان همکار
32 فرم اعتراض به نمره ارزشیابی
33 دستورالعمل ارزیابی کارکنان (نسخه قدیم)