حفاظت پرسنلی

تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان
صدور کارت شناسایی کارکنان
حفظ سلامت اداری دانشگاه (پیشگیری از اختلاس ، ارتشاء ، تبانی و ...)
احقاق حقوق کارکنان و ارباب‌رجوع
بررسی صلاحیت افراد جهت انتصاب در پست‌های مختلف سازمانی
پیشگیری از تخلفات اداری و مالی
کمک به ارتقاء افراد کارآمد در سازمان
و...