06 اسفند 1396

مسابقه کتابخوانی

نوشته‌شده توسط 
(0 رای)
  کد: 68    تعداد بازدید: 1674   
این مطلب کلمه دارد.
زمان خواندن حدود دقیقه است.

همان‌طور کـه ممکـن اسـت دیـده باشـید، تلاش‌های بسـیاری به افـراد بـرای ترک سـیگار شـده اسـت.

تبلیغـات ترک سـیگار در رادیـو و تلویزیـون، روزنامه‌ها و مجلات و آگهی‌نماهای تبلیغاتـی دیـده می‌شود. هرچـه پیـش می‌رویم مکان‌های بیشتری اسـتفاده از سـیگار را ممنوع می‌کنند (رستوران‌ها، بیمارستان‌ها، محل کار، مکان‌های ورزشـی). مشـکل ایـن تبلیغـات آن اسـت کـه فقـط بـه سیگاری‌ها می‌گویند تـرک کنید،امـا نمی‌گویند چگونه!

در سال‌های اخیر ،تحقیقات بسـیاری انجام‌شده اسـت تـا دریابیم چـرا برخی افراد به‌راحتی سـیگار را تـرک می‌کنند و برخـی دیگـر دوبـاره بـه مصـرف سـیگار روی می‌آورند. ایـن تحقیقـات به شکل‌گیری برنامه‌های کمک به سیگاری‌ها بـرای دور ماندن از سـیگار منجر شـده اسـت. این برنامه‌ها را "جلوگیری از بازگشـت دوباره به سـیگار "می‌نامند.
کتابچه‌های رهایـی بـرای همیشـه را بخوانیـد و آن‌ها را پیـش خود نگهداریـد. برخی از ایـن اطلاعـات ممکـن اسـت صرفاً برایتان یادآوری کننده باشـد؛ و برخی دیگر شـاید برایتـان تازگـی داشـته باشـد. هر از گاهـی کتابچه‌ها را دوبـاره بخوانید تـا اگر دوباره بـه سـیگار گرایش پیدا کردید، آمادگی داشـته باشـید.

کتابچه اول: هفت حقیقت درباره سیگار

کتابچه دوم: سیگار و تندرستی

کتابچه سوم: چگونه در برابر وسوسه و میل به کشیدن سیگار مقاومت کنیم؟

کتابچه چهارم: برای ترک سیگار هیچ‌وقت دیر نیست