اطلاعات تماس دانشگاه

- شماره تلفن ساختمان غفاری: 57229701-57229702-57229703-57229802-57225024 051
- شماره تلفن سازمان مرکزی:-57258131-57254413-57254415 051 // فاکس: 57255969 051
- شماره تلفن ساختمان المهدی: 57255191-57260740-57260742 051