اطلاعيه: تمديد زمان ثبت درخواست خوابگاه دانشجویی

23 مرداد 1401, 8:27 ق ظ

با توجه به درخواست هاي دانشجويان، آن دسته از دانشجويان روزانه كه 3 دوز واكسن خود را دريافت نموده اند و در مهلت اوليه ثبت نام خوابگاه ها براي اسكان در خوابگاه هاي دانشجويي سال تحصيلي 1402-1401، موفق به ثبت درخواست نشده اند، از تاريخ 1401/05/22تا تاريخ 1401/05/23، مي توانند  با مراجعه به پورتال آموزش، منوي امور دانشجويي از قسمت امور خوابگاه، درخواست خود را ثبت نمايند.

فرايند بررسي درخواست خوابگاه دانشجويان روزانه كه طبق استعلام از وزارت بهداشت، 3 دوز واكسن خود را دريافت نموده اند، از تاريخ 5 شهريور ماه از طرف امور خوابگاه هاي دانشگاه آغاز خواهد شد.

تأكيد مي گردد شرط پذيرش در خوابگاه انجام فرايند گام به گام ثبت نام خوابگاه و تزريق 3 نوبت واكسن مي باشد.

امور خوابگاه هاي دانشگاه گناباد