وظایف انجمن های علمی و کانون های فرهنگی

ليست شوراي مركزي و دبيران كانون‌هاي فرهنگي به همراه نام اساتيد مشاور و كارشناسان مربوطه در سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۴۰۰(کلیک کنید)

ليست شوراي مركزي كانون‌هاي فرهنگي به همراه نام اساتيد مشاور و كارشناسان مربوطه در سال تحصيلي ۱۴۰۰-۴۰۱

ليست اعضاي كانون هاي فرهنگي در ابتداي سال تحصيلي ۱۴۰۰-۴۰۱

وظایف انجمن های علمی و کانون های فرهنگی

 1. تشکیل جلسات هماندیشی (تصمیمسازی و تصمیمگیری) شورای مرکزی بصورت هفتگی یا هفته درمیان با حضور استاد مشاور و تنظیم صورتجلسات (در قالب تعیین شده) و بایگانی آنها در پوشه مربوط به انجمن
 2. مستندسازی برنامه ها و فعالیت ها و بایگانی آنها در پوشه مربوط به انجمن
 3. گزارش دهی مستند فعالیت ها همراه با عکس در پایان هر فعالیت و در پایان هر نیمسال تحصیلی
 4. تنظیم گواهی فعالیت جهت امضاء معاونت و مدیریت فرهنگی )به عنوان سابقه و رزومه برای هریک از اعضا(
 5. تنظیم لیست فعالیت ها در فایل اکسل به تفکیک هر برنامه جهت پرداخت کار دانشجویی به ازای هر فعالیت در پایان هر نیسمال.
 6. پیشنهاد هریک از برنامه های زیر، صرفاً با مشورت و تأیید استاد مشاور و تکمیل فرم مربوطه قابل بررسی خواهد بود. (فرم تکمیل شده و پیوست ها باید حداقل 2 هفته قبل از برگزاری به کارشناسان فرهنگی، تحویل داده شود).:
  • برنامه ها/دوره های آموزشی،  برنامه های مذهبی،  برنامه های هنری،  انتشار نشریات دانشجویی، نمایشگاه، نمایش و نقد فیلم، مناسبتها، برگزاری ادعیه، مسابقه، کرسی آزاداندیشی، تریبون آزاد، بزرگداشت، معارفه/ تودیع، جشن دانش آموختگی( توسط انجمن علمی، همراه با مشخصات و امضاء نماینده دانش آموختگان)
 7. پیشنهاد برگزاری اردوی فرهنگی یا بازدید علمی (غیرمصوب سرفصل) صرفاً با تأیید استاد مشاور و تکمیل فرم مربوطه قابل بررسی خواهد بود.(فرم تکمیل شده و پیوست ها باید حداقل 2 هفته قبل از برگزاری به کارشناسان فرهنگی، تحویل داده شود).
 8. در نظر است در پایان سال آینده، از بین کانون های و انجمنهای علمی، کانونها و انجمن های برتر انتخاب شوند. برخی از ملاکهای این انتخاب، عبارتند از:
  • انجام به موقع هماهنگی برنامه ها قبل از برگزاری و همکاری با امور فرهنگی حین و پس از برگزاری برنامه
  • کمیت و کیفیت برنامه های برگزار شده در طول سال براساس فرمهای تکمیل شده
  • تحویل به موقع و کامل مستندات برنامه ها به کارشناسان مربوطه
  • جذب مشارکت دانشجویان در برنامه ها (ضریب نفوذ)
  • تکمیل، تحویل و بایگانی صورتجلسات برگزارشده
  • و ....

وظایف دبیر انجمن/کانون:

 1. پیگیری های اداری و مالی مربوط به برنامه ها/دوره های پیشنهادی و فرم های آنها، در زمان مقرر، تا حصول به نتیجه، قبل و پس از برگزاری برنامه
 2. هماهنگی با استاد مشاور جهت حضور در جلسات و برنامهها
 3. تنظیم صورتجلسات و تدوین گزارش ها (از قبیل موارد 2 و 3 و 4 و 5 از وظایف انجمن/کانون که در بالا بیان شده است)، که میتواند در برخی موارد نیز تقسیم کار و تفویض نماید.

موارد همکاری اساتید مشاور با انجمن/کانون عبارتند از:

 1. حضور در جلسات هفتگی تصمیم سازی و تصمیم گیری؛
 2. پیشنهاد برنامه های مفید و قابل استفاده برای انجمن/کانون در هریک از قالبهای زیر:
  1. برنامه ها/دوره های آموزشی، برنامه های مذهبی، برنامه های هنری ،انتشار نشریات دانشجویی ،نمایشگاه ،نمایش و نقد فیلم ،مناسبتها ،برگزاری ادعیه ،مسابقه کرسی آزاداندیشی ،تریبون آزاد ،بزرگداشت ،معارفه/ تودیع ،جشن دانش آموختگی ،اردوی فرهنگی یا بازدید علمی
 3. بررسی پیشنهاد دانشجویان در هریک از موارد فوق؛
 4. تأیید اولیه مدرس دوره یا سخنران مراسم؛
 5. نظارت بر حسن اجرای برنامه ها؛
 6. بررسی و تأیید فرم های مربوطه که توسط دبیر انجمن/کانون و با مشورت اعضا تکمیل شده است