اطلاعیه های استعدادهای درخشان

 پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشدسال تحصیلی 1401-1400

1

 دانشگاه تهران

 2

 دانشگاه صنعتی شریف

 3

 دانشگاه امیرکبیر

 4

 دانشگاه تبریز

 5

 دانشگاه سمنان

 6

 دانشگاه کردستان

 7 دانشگاه شهيد بهشتي
 8

دانشگاه يزد

 9

دانشگاه سيستان و بلوچستان

10

دانشگاه لرستان

 11

دانشگاه علامه طباطبايي

 12

دانشگاه الزهرا

 13

دانشگاه حكيم سبزواري

 14

دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره)

 15

دانشگاه زنجان

 16

دانشگاه فردوسي مشهد

 17

دانشگاه صنعتي شيراز

 18

دانشگاه حضرت معصومه(س)

 19

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 20

دانشگاه تربت حيدريه

 21

دانشگاه ميبد

22

دانشگاه تربيت مدرس

23

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

24

دانشگاه شيراز

25

دانشگاه صنعتي شاهرود

26

دانشگاه اروميه

27

دانشگاه بيرجند

28

دانشگاه ملاير

29

دانشگاه صنعتي همدان

30

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

31

دانشگاه علم و فرهنگ

32

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

33

دانشگاه رازي كرمانشاه

34

دانشگاه تفرش

35

دانشگاه اردكان

36

دانشگاه مراغه

37

دانشگاه هنر اصفهان

38

دانشگاه صنعتي اصفهان

39

دانشگاه زابل

40

دانشگاه گيلان

41

دانشگاه صنعتي قم

42

دانشگاه آيت ا... العظمي بروجردي (ره)

43

دانشگاه ولايت

44

دانشگاه بناب

45

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 46

دانشگاه محقق اردبيلي

 47

دانشگاه علم و فناوري مازندران

 48

دانشگاه ايلام

 49

دانشگاه مازندران

 50

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 51

دانشگاه خليج فارس

 52

دانشگاه دامغان

 53

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 54

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

 55

مجتمع آموزش عالي اسفراين

 56

دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل

 57

دانشگاه جهرم