مجموعه آزمایشگاه‌ها

 

درباره مجموعه

آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه‌های علمی وتحقیقاتی)، عضو شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)، به منظور ساماندهی وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی از نظر نرم افزاری، سخت افزاری، نیروی انسانی و همچنین خدمات رسانی متمرکز به زیرمجموعه‌های داخل و موسسات خارج از دانشگاه، براساس سیاست¬های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در جهت اجرای مفاد نظام شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران ، در بهمن ۱۳۹۴ تاسیس شده است و شامل همه‌ی مجموعه‌های آزمایشگاهی و کارگاهی آموزشی و پژوهشی مجتمع و تجهیزات و مواد آنها می‌باشد؛ همچنین واحدهای تحقیقاتی مانند مزرعه و گلخانه را نیز شامل ‌می‌شود.
 آزمایشگاه مرکزی زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری مجتمع اداره می‌گردد و مطابق با مقررات و آیین‌نامه مصوب بطور عمومی به ارائه‌ی خدمات علمی به تمامی زیرمجموعه‌های دانشگاه، موسسات علمی-تحقیقاتی، صنایع و بخش خصوصی، با تعرفه‌ی مشخصی که مورد تایید دانشگاه قرار گرفته است، خواهد پرداخت. آئین نامه آزمایشگاه مرکزی و همچنین دستورالعمل‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) برای آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها تدوین و تصویب شده است و کلیه‌ی فعالیت‌ها بر اساس آن انجام می‌پذیرد.
اهداف پیش روی آزمایشگاه مرکزی را می‌توان در پنج بخش عمده‌ی همکاری با شاعا، ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، ارتقای تجهیزات، اجرای دستورالعمل‌های HSE و درآمدزایی طبقه‌بندی کرد.