حوزه ریاست دانشگاه

  نام واحد سازمانی شاغل در
زمان زاده بهابادی- رضا حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست
دکتر امیری - محمد بهزاد حوزه ریاست دانشگاه رئیس اداره حراست
دکتر محمدزاده کاخکی - رؤیا حوزه ریاست دانشگاه  رئیس اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
معتمدی نسب - فرزانه حوزه ریاست دانشگاه  دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
دانائی - فائزه حوزه ریاست دانشگاه کارشناس جذب اعضای هیأت علمی
تقی زاده بیلندی - عفت حوزه ریاست دانشگاه گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
کرامتی - جواد حوزه ریاست دانشگاه روابط عمومی

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه طرح و برنامه حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری  

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور