اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتر رویا محمدزاده

رئیس اداره نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه

اين دفتر زير نظر مستقيم رئيس مجتمع و در چارچوب ضوابط و مقررات به منظور فراهم نمودن زمينه های لازم برای جمع آوری، تجزيه و تحليل داده ها و تهيه اطلاعات مورد نياز بخش های مختلف و همچنين ارزيابی عملکرد و تهيه گزارش های دوره ای و موردي برای اتخاذ تصميمات مناسب تشکيل شده است. 

دفتر نظارت و ارزیابی آموزش  عهده دار وظایف متعددی در ارتباط با ارزیابی اعضاء هیات علمی، جمع آوری آمار و اطلاعات دانشجویی و اعضاء هیات علمی، تدوين برنامه ريزي استراتژيك و فعالیتهای دیگر بر حسب مورد و نیاز معاونت آموزشی و شورای برنامه ریزی آموزشی مرکز و یا برنامه های دفتر جهت ارتقاء آموزشی ، انجام می‌دهد.

 • دریافت و تجزيه تحليل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر وارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیم سال تحصیلی به دبیرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت.
 • ارزيابي مستمر اعضاي هيات علمي دانشگاه و ارسال نتايج به رئيس مرکز.
 • پیگیری اقدامات و تاثیر ناشی از ارزیابی ها.
 • ارزيابي ارتقاء كيفيت و كميت فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي مرکز و ميزان كارآيي برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌هاي تعيين شده.
 • جمع‌آوري و ارائه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود كيفيت آموزشي درمرکز.
 • بررسي و تصويب طرح‌هاي مربوط به نظارت و ارزيابي مرکز.
 • بررسي وضعيت آموزشي، پژوهشي و رفاهي اعضاء آموزشي مرکز و يافتن شاخص‌ها و عوامل تأثيرگذار بر كيفيت آموزش.
 • بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد گروه‌هاي آموزشي، دانشكده‌ها و واحدهاي دانشگاهي و ارائه گزارش به معاونین زیربط.
 • بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش درمرکز و ارائه طرح‌هاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزشي.
 • پيشنهاد برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي و مديران مرکزدر جهت ارتقاي كيفيت آموزشي و مديريت آموزشي.
 • انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه‌هاي درسي و آموزشي و ارائه پيشنهاد به معاون آموزشي  نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي و ارائه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشی.

 

وظايف و فعاليت هاي گروه نظارت و ارزيابي 

 • اجراي مصوبات و دستورالعمل‌هاي شوراي نظارت و ارزيابي
 • جمع‌آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در چارچوب مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي كشور و تجزيه و تحليل داده‌ها و دسته‌بندي اطلاعات مربوط به آن و ارايه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي
 • نظارت بر نحوه ارايه دروس و اظهارنظر در خصوص پيشنهادات گروههای آموزشی نسبت به متون دروس و محتواي دروس بر اساس برنامه‌ها و سرفصلهاي مصوب
 • بررسي و ارزيابي متون درسي اساتيد به منظور اطمينان از انطباق آنها با برنامه‌ها و سرفصلهاي مصوب
 • تهيه و تنظيم برنامه‌هاي آموزشي و واحدهاي درسي مورد نياز براي تدريس در هر رشته تحصيلي در محدوده مقررات
 • اظهارنظر در باره ساعات تدريس، تحقيق و كار علمي اعضاي هيأت علمي
 • اظهارنظر در مورد صلاحيت علمي نامزدهاي استخدامي
 • بررسي و ارايه پيشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلي يا اختياري بودن عناوين دروس و تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي جهت ارايه به مراجع ذيصلاح جهت تصويب
 • بررسي درخواست گروههای آموزشی براي ايجاد رشته يا گروه جديد
 • مكاتبه با مراجع ذيصلاح، جهت اخذ مجوز ايجاد گروه جديد يا ايجاد و اجراي رشته جديد
 • همكاري با واحدهاي ذيربط جهت برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي پرسنل شاغل در بخشهاي آموزشي مركز‌ها
 • انجام امور مربوط به بازنگري دروس
 • ارزيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي
 • همكاري با گروه‌هاي نظارت و ارزيابي اعزامي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • تهيه گزارش مربوط به كيفيت آموزشي مركز براساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و ارايه آن از طريق معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي به رئيس مجتمع جهت انعكاس به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  در پايان هر نيمسال تحصيلي
 • ارزيابي ميزان ارتقاي كيفيت و كميت فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارايي برنامه‌ها و مقررات براساس عوامل و شاخص­هاي تعيين شده
 • جمع‌آوري و ارايه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود كيفيت آموزشي در مجتمع
 • ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزيابي و مديريت برنامه‌ريزي آموزشي و نظارت و ارزيابي مجتمع
 • ارزيابي روش تدريس اعضاي هيأت علمي مركز و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تكميل فرمهاي پرسشنامه توسط دانشجويان و نظرخواهي از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در مجتمع
 • بررسي و تصويب طرحهاي مربوط به نظارت و ارزيابي آموزشي مجتمع
 • بررسي وضعيت آموزشي و پژوهشي اعضاي آموزشي مجتمع و يافتن شاخصها و عوامل تأثيرگذار بر كيفيت آموزش.
 • بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد آموزشي گروههاي آموزشي و واحدهاي دانشگاهي و ارايه گزارش به معاون آموزشي، پژوهشی و دانشجویی مجتمع
 • بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش در مجتمع و ارايه طرحهاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزشي مجتمع
 • ارتباط با دانشگاههاي معتبر جهان و كسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهاي نوين در زمينه نظارت و ارزيابي آموزش و استفاده بهينه از آن
 • برنامه‌ريزي و ارزيابي منظم فعاليتهاي مديران مرتبط با امور آموزشي مجتمع با هماهنگي و همكاري معاونت آموزشي، پژوهشی و دانشجویی
 • برگزاري دوره‌ها و كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي و مديران مجتمع در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي و مديريت آموزشي و پژوهشی مجتمع با هماهنگي معاونت آموزشي، پژوهشی و دانشجویی مجتمع
 • انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه‌هاي درسي و آموزشي و ارايه پيشنهاد به معاونت آموزشي، پژوهشی و دانشجویی مجتمع
 • تهيه آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه مربوط
 • نظارت بر نحوه اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم مجتمع
 • نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي مجتمع و ارايه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي مجتمع

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور