مدير آموزشي

وظايف:

-         برنامه ريزي و بهره برداري مطلوب از امكانات و تسهيلات و تجهيزات و نيروي انساني آموزشي و پژوهشي در جهت ارتقاء سطح علمي دانشگاه .

-         هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي دانشگاه دررشته ها وگرايشهاي مختلف با همكاري روساي دانشكده ها.

-     نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات دانشكده ها نسبت به متون دروس و محتواي دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهاي مصوب .

-         بررسي و ارزيابي متون درسي اساتيد به منظور اطمينان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهاي مصوب.

-         تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و واحدهاي درسي مورد نياز براي تدريس در هر رشته تحصيلي در محدوده مقررات .

-         اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق و كار علمي اعضاي هيأت علمي .

-         پيش بيني نياز استخدام هيأت علمي ونيز اظهار نظر در مورد صلاحيت علمي نامزدهاي استخدامي.

-     بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها ، اصلي يا اختياري بودن عناوين دروس و تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي جهت ارائه به مراجع ذيصلاح جهت تصويب .

-         بررسي درخواست دانشكده ها براي ايجاد رشته يا گروه جديد .

-         مكاتبه با مراجع ذيصلاح ،جهت اخذ مجوز ايجاد گروه جديد يا ايجاد و اجراي رشته جديد.

-         همكاري با واحدهاي ذيربط جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي پرسنل شاغل در بخشهاي آموزشي دانشكده ها.

-         انجام امور مربوط به بازنگري دروس.

-         استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفيت پذيرش دانشجو از آزمون سراسري در مقاطع مختلف تحصيلي.

-         ارسال فرم هاي اعلام ظرفيت به دانشكده ها و بررسي ظرفيتهاي اعلام شده از سوي دانشكده ها و تطابق با آئين نامه هاي موجود.

-         پيگيري امور مربوط به ظرفيت نهايي پذيرش دانشجو در هر سال تحصيلي .

-         همكاري در تدوين آئين نامه هاي اجرائي مربوط به حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

-         تهيه، تدوين و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده به مراجع ذيربط.

-         دبيري شوراي آموزشي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و تنظيم و تدوين مصوبات اين شوراها.

-     برنامه‌ريزي ، تهيه و تنظيم و نگهداري برنامه هاي مصوب آموزشي دانشجويان در كليه دوره‌هاي مقاطع مختلف تحصيلي  و مقررات مربوط به صورت كاتالوگهاي معرفي دوره هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي.

-         تهيه و ابلاغ تقويم آموزشي دانشگاه و نظارت بر تنظيم برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره­هاي مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه.

-         نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها ، بخشنامه‌ها و مصوبات آموزشي در واحد‌هاي ذيربط و همچنين نظارت بر اداره خدمات آموزشي در واحد‌هاي تابعه.

-     رسيدگي به مشكلات دانشجويان درمقاطع مختلف تحصيلي و برآورد نارسائي‌هاي آئين نامه‌ها و مصوبات و پيشنهاد راه حل به معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

-         همكاري با مسئولين دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاري امتحانات ورودي دانشگاه ها و ...

-         برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي آئين نامه‌ها درخصوص انتقال و ميهماني دانشجويان.

-                   استفاده از آمار و اطلاعات جهت نظارت وارزيابي دانشجويان جديد الورود و دانش‌آموخته مقاطع مختلف تحصيلي.

-         نظرخواهي از دانشكده‌ها در خصوص تغييرات برنامه‌هاي آموزشي.

-         انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجويان در كليه مقاطع مختلف تحصيلي براساس سياست هاي متخذه.

-         دريافت ليست پذيرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور.

-         اعمال دستورالعمل هاي صادره درخصوص ثبت نام پذيرفته شدگان در هر ترم.

-                   همكاري با دانشكده ها در برنامه‌ريزي و تهيه برنامه هاي هفتگي و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كد دروس.

-         انجام امور مربوط به نظام وظيفه پذيرفته شدگان.

-         پاسخگويي به سئوالات دانشجويان در زمينه امور آموزشي.

-         انجام امور مربوط به صدور گواهي ، معرفي نامه و ساير مكاتبات.

-         تهيه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجويان و تنظيم قرار داد دانشجويان بورسيه.

-         ارائه گزارشات لازم از وضعيت دانشجويان بورسيه به مؤسسه بورس دهنده.

-         ابلاغ برنامه هاي امتحاني بر طبق تصميمات متخذه به گروه‌هاي آموزشي و نظارت بر امر امتحانات پايان ترم.

-         دريافت ليست نمرات و حضور و غياب و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كارنامه تحصيلي دانشجويان.

-         انجام امور مربوط به تطبيق واحدها و راهنمايي دانشجويان در زمينه انتخاب دروس.

-         ‌انجام امور مربوط به آزمون تحصيلات تكميلي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور.

-         كنترل وضعيت آموزشي كليه دانش‌آموختگان از جهت رعايت تقسيم بندي دروس تعيين شده ، كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آيين نامه هاي مربوط.

-         صدور گواهي­هاي موقت دانش آموختگان.

-         تهيه آمار دانش‌آموختگان در پايان هر ترم و ارائه آن به مسئولين ذيربط.

-         ارسال تأئيديه فارغ التحصيلي به دانشكده ها و مراكز دولتي.

-         حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانش‌آموختگان.

-         انجام مطالعات و پژوهشهاي مورد نظر شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و ارائه نظرات كارشناسي و مشورتي به شوراي مزبور.

-                   تهيه و تدوين طرح ها ، برنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها براي تحقق اهداف و وظايف شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.

-         تهيه  برنامه كار ، تنظيم دستور جلسات و صورتجلسات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.

-         ابلاغ مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و پي‌گيري امور مربوط به آن.

-         برقراري سيستم نظارت و كنترل بر اجراي مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و ارزيابي نتايج حاصله از اجراي آنها و ارائه گزارش‌هاي مربوط.

-         بررسي و مطالعه درباره روشهاي شناسايي استعدادهاي درخشان.

-     بررسي و تدوين برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي براي شكوفا سازي استعدادهاي درخشان و هدايت استعدادهاي درخشان به سوي اولويت‌هاي كشور در حوزه علوم و فنّاوري.

-         بررسي و ارائه راهكارهاي لازم براي اشتغال  مناسب استعدادهاي درخشان.

-         بررسي عوامل خروج استعدادهاي درخشان از كشور و ارائه راهكارهاي جذب استعدادهاي ايراني خارج از كشور.

-         ارائه خدمات مشاوره‌اي و اطلاع رساني به دانشجويان استعدادهاي درخشان.

-         انتشار آثار علمي در زمينه استعدادهاي درخشان.

-         تهيه بانك‌هاي اطلاعاتي در زمينه استعدادهاي درخشان.

-         حمايت مادي و معنوي از استعدادهاي درخشان و دانشجويان ممتاز.

-         توزيع اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان به مؤسسات پژوهشي و انجمن‌هاي علمي مجري برنامه‌هاي شكوفا سازي استعدادهاي درخشان.

-         ارائه گزارش عملكرد سالانه به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.

-         بررسي مشكلات دانشجويان استعدادهاي درخشان و انجام اقدامات لازم درخصوص رفع مشكلات آنها با هماهنگي مسئولين ذيربط دانشگاه.

-         برنامه‌ريزي درجهت شكوفايي استعدادهاي دانشجويان خارج از قلمرو رسمي دانشگاه.

-         طراحي و تدوين دروس مجازي.

-         برنامه‌ريزي و تدوين آئين نامه هاي دروس مجازي.

-         آشنا نمودن مسئولين و اعضاي هيأت علمي با آموزش مجازي.

-         تأمين نيازهاي آموزشي مراكز صنعتي و بازرگاني.

-         انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

 

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد