مدیریت طرح و برنامه

مديريت طرح و برنامه

مدیر طرح و برنامه: آقای جواد گازری
پست الکترونیکی: uog93(at)yahoo.com
تلفن: 051-57258131 داخلی 5
تحصیلات
کارشناسی (1378)
رشته: اقتصاد بازرگانی
نام دانشگاه:
شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد (1385)
رشته: علوم اقتصادی
نام دانشگاه: خوراسگان اصفهان

سوابق اجرایی:

تاریخ

سمت

از

تا

80.3.12

81.1.15

حسابدار

81.1.15

82.3.26

حسابدار مسئول

82.3.26

91.6.19

رییس اداره

91.6.19

92.4.29

مدیر امور اداری و پشتیبانی

92.4.29

94.6.15

مدیر امور مالی

94.6.15

ادامه دارد

مدیر طرح و برنامه

 


وظايف مديريت طرح و برنامه

شرح وظايف:

–   ابلاغ بخشنامه‎ي بودجه‎ي دانشگاه به واحدهاي تابعه براساس ضوابط كلي تهيه‎ي بودجه كشور، خط مشي دانشگاه و مصوبات هيأت امنا و وزارت متبوع.
–   همكاري با ديگر واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه‎ي پيشنهادي آن‎ها.
–   جمع‎بندي اعتبارات پيشنهادشده توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه‎ها و اعتبارات پيشنهادشده در قالب فرم‎هاي مصوّب.
–   تهيه‎ي پيش‎نويس موافقت‎نامه‎هاي جاري، عمراني، اختصاصي و ساير منابع تأمين اعتبار.
–   ارائه‎ي بودجه‎ي پيشنهادي به مراجع ذي‎ربط و دفاع از آن با شركت در كميسيون‎ها و جلسات مربوط.
–   ابلاغ بودجه‎ي مصوب به هر يك از واحدها و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها با توجه به اعتبار مصوب و دريافت عملكرد.
–   بازبيني فصلي عملكرد  واحدها و ارائه‎ي پيشنهاد ترميم برنامه‎ي بودجه.
–   بررسي و انجام كليه امور مربوط به تهيه و تنظيم بودجه دانشگاه.
–   بررسي سيستم‎ها و روش‎هاي اجرائي موجود دانشگاه واصلاح يا تغيير آن‎ها و بهينه‎سازي اقدامات موجود.
–   تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره‎ي فعاليت‎ها و نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت دانشگاه و اطلاع‎رساني آمارهاي توليد شده.
–   بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي  گردش كار در آن‎ها با توجه به توسعه‎ي دانشگاه.
–   مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه.
–   برنامه‎ريزي و ارائه‎ي طريق براي بهبود روش‎هاي انجام كار و تحول اداري و بهره‎وري.
–   برنامه‎ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره‎وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري، ابتكار،خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.
–   برنامه‎ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه‎سازي و انطباق نظام‎هاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه‎هاي توسعه آموزش عالي.
–   انجام طرح‎هاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني، ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني، سيستم‎ها و روش‎هاي مورد عمل در دانشگاه.
–   انجام طرح‎هاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين‎نامه‎هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده‎سازي وهماهنگ ساختن آنها.
–   برنامه‎ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستم‎ها،روش‎ها و رويه‎هاي مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد.
–   پشتيباني،هدايت و نظارت برفعاليت‎هاي بهره‎وري و تحول اداري دانشگاه.
–   برنامه‎ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره‎وري و تحول اداري دانشگاه.
–   ارزيابي عملكرد و تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه‌هاي تحول‌ اداري و بهره‎وري در دانشگاه.
–   اجراي برنامه‎هاي آموزشي،كارگاه‎هاي آموزشي، برگزاري سمينار و گردهمائي در ارتباط با تحول‌ اداري و بهره‎وری.
–   تهيه و تنظيم ساختار سازماني (نمودار، شرح وظايف و پست‎هاي سازماني) متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه ي دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي ربط جهت ارائه به هيأت امنا.
–   انجام اقدامات لازم جهت ابلاغ ساختار سازماني مصوب به واحدها پس از تصويب هيئت امناء.
–   بررسي پيشنهادهاي واحدها در مورد تغيير و اصلاح پست‎هاي سازماني و شرح وظايف و تهيه‎ي گزارش‎هاي لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آن‎ها.
–   مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان و اجراي برنامه‎هاي آموزشي براي كاركنان مزبور.
–   مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه‎بندي مشاغل كاركنان.
–   تشخيص و تعيين رسته و رشته‎ي شغلي پست‎هاي سازماني دانشگاه با توجه به طرح‎هاي طبقه‎بندي مشاغل.
–   شركت فعال و اظهار نظر پيرامون مسائل مطروحه در شوراها و كميته‎هاي مربوط.
–   جمع آوري كليه‎ي آمارها و داده‎هاي مورد نياز دانشگاه
–   استقرار نظام آماري ثبتي در داخل دانشگاه.
–   تهيه، اجرا و استخراج طرح‎هاي آمارگيري براي توليد آمارهاي مورد نياز و پردازش و تحليل آن درجهت استفاده از نتايج در برنامه‎هاي دانشگاه و همچنين در راستاي طرح‎ها و برنامه‎هاي وزارت متبوع و مركز آمار براساس ضوابط،  دستورالعمل‎ها، بخشنامه‎ها وراهكارهاي ابلاغي آن واحدها.
–   ايجاد پايگاه اطلاعات آماري دانشگاه و انجام هماهنگي‎هاي لازم با مراكز آمار و تصميم‎گيري نظير مؤسسه‎ي پژوهش و برنامه‎ريزي آموزش عالي، مركز آمار ايران براي اتّصال آن به پايگاه اطّلاعات آماري بخشي و شبكه‎ي اطلاع رساني كشور.
–   اطلاع‎رساني و ارائه‎ي آمارهاي توليد شده.
–   تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره‎ي فعاليت‎ها، نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريّت دانشگاه.
–   برنامه‎ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي دانشگاه متناسب با برنامه‎ي توسعه آموزش عالي و اقدام در مورد تأمين اعتبارات عمراني مورد نياز.
–   پيشنهاد بودجه‎هاي عمراني دانشگاه به هيأت رئيسه و پيگيري جهت تصويب در بودجه‎ي سالانه‎ي كشور
–   همكاري با حوزه معاونت اداری و مالی در برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با مهندسين و شركت‎هاي مشاور و پيمانكار براي طرح‎هاي عمراني حسب مورد برابر مقررات مربوط.
–   تهيه، كنترل و تصويب نقشه‎هاي طرح‎هاي عمراني.
–   نظارت عاليه برحسن اجراي طرح‎هاي عمراني.
–   رسيدگي به وضعيت مشاوران و پيمانكاران و ساير موارد مالي طرح هاي عمراني.
–   بررسي صورت وضعيت ها وموارد مالي طرح هاي عمراني.
–   برنامه ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح هاي اماني.
–   تحويل و تحول پروژه ها و تحويل نقشه هاي اجرا شده از مشاوران و نگهداري و ضبط نقشه ها.
–    اجراي طرح هاي اماني مورد نياز دانشگاه.
–   تهيه‎ي نقشه و انجام محاسبات فني براي طرح‎هاي اماني مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه.
–   نظارت بر عمليات ساختماني و تأسيساتي در واحدهاي مختلف دانشگاه.
–   جمع‎آوري  و تكميل اطّلاعات مورد نياز طرح‎هاي عمراني (اطلاعات طرح‎هاي مورد نياز و طرح‎هاي در حال اجرا).
–   تهيه‎ي شناسنامه‎ي كليه‎ي ساختمان‎ها و فضاها اعم از سرپوشيده و روباز.
–   هماهنگي و كسب نظر حوزه‎هاي بهره‎بردار در تهيه‎ي نقشه‎هاي ساختماني و تأسيساتي و اجراي پروژه‎ها.
–   برنامه‎ریزی تعمیرات اساسی و پیشنهاد بودجه‎ی لازم به مراجع ذی‎ربط و نظارت بر انجام تعمیرات اساسی در واحدهای دانشگاه و تأیید اسناد مربوط.
–   نظارت و انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری تأسیسات و ساختمان‎های مختلف دانشگاه.
–   ایجاد هماهنگی بین گروه‎های فنی (درخصوص تأسیسات و نگهداری) و نظارت بر اجرای امور تأسیساتی پروژه‎های دانشگاه.
–    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد