اداره نظارت و ارزیابی

   اين دفتر زير نظر مستقيم رئيس مجتمع و در چارچوب ضوابط و مقررات به منظور فراهم نمودن زمينه های لازم برای جمع آوری، تجزيه و تحليل داده ها و تهيه اطلاعات مورد نياز بخش های مختلف و همچنين ارزيابی عملکرد و تهيه گزارش های دوره ای و موردي برای اتخاذ تصميمات مناسب تشکيل شده است. 

دفتر نظارت و ارزیابی آموزش  عهده دار وظایف متعددی در ارتباط با ارزیابی اعضاء هیات علمی، جمع آوری آمار و اطلاعات دانشجویی و اعضاء هیات علمی، تدوين برنامه ريزي استراتژيك و فعالیتهای دیگر بر حسب مورد و نیاز معاونت آموزشی و شورای برنامه ریزی آموزشی مرکز و یا برنامه های دفتر جهت ارتقاء آموزشی ، انجام می‌دهد.

دریافت و تجزيه تحليل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر وارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیم سال تحصیلی به دبیرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت.

ارزيابي مستمر اعضاي هيات علمي دانشگاه و ارسال نتايج به رئيس مرکز.

پیگیری اقدامات و تاثیر ناشی از ارزیابی ها.

ارزيابي ارتقاء كيفيت و كميت فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي مرکز و ميزان كارآيي برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌هاي تعيين شده.

جمع‌آوري و ارائه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود كيفيت آموزشي درمرکز.

بررسي و تصويب طرح‌هاي مربوط به نظارت و ارزيابي مرکز.

بررسي وضعيت آموزشي، پژوهشي و رفاهي اعضاء آموزشي مرکز و يافتن شاخص‌ها و عوامل تأثيرگذار بر كيفيت آموزش.

بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد گروه‌هاي آموزشي، دانشكده‌ها و واحدهاي دانشگاهي و ارائه گزارش به معاونین زیربط.

بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش درمرکز و ارائه طرح‌هاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزشي.

پيشنهاد برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي و مديران مرکزدر جهت ارتقاي كيفيت آموزشي و مديريت آموزشي.

انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه‌هاي درسي و آموزشي و ارائه پيشنهاد به معاون آموزشي  نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي و ارائه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشی.

 

 

 

     

 

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه

تقویم آموزشی سال 97-96