با عنایت به همراه داشتن کارت دانشجویی در محیط‎های دانشجویی و به ویژه امتحانات پایان ترم، حفظ و حراست از کارت دانشجویی ضروری و مهم می باشد.

لذا به اطلاع می‎رساند در صورت مفقودشدن کارت دانشجویی، دانشجو می‎بایستی با مراجعه به دفتر اسناد رسمی(محضر) و سپرده تعهد محضری و پرداخت مبلغ آن و همچنین تکمیل فرم مفقودی و پرداخت 200هزار ریال نسبت به دریافت کارت المثنی اقدام نمایند.

اداره آموزش مجتمع آموزش عالی گناباد

با عنايت به اينكه همراه داشتن كارت دانشجويي در امتحانات پايان نيم‎سال الزامي ميباشد، از دانشجوياني كه كارت دانشجويي آنان مخدوش و يا مفقود  شدهاست، درخواست ميشود، هرچه سريعتر نسبت به تعويض و دريافت كارت دانشجويي جديد خود اقدام فرمايند.

 دانشجويان در اين خصوص، ابتدا به كارشناس رشته خود مراجعه نمايند.

اداره آموزش مجتمع آموزش عالي گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور