دانشجویان محترم متقاضی دریافت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی لازم است طبق مراحل زیر اقدام نمایند:

دانشجویان محترم متقاضی دریافت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی لازم است از تاریخ 97/7/7تا 97/8/10 طبق مراحل زیر اقدام نمایند:

دانشجویان محترم متقاضی دریافت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی لازم است از تاریخ 96/10/30 تا 96/11/30 طبق مراحل زیر اقدام نمایند:

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور