مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه جشنواره تا پایان شهریورماه 1397

اطلاعات بیشتر: www.khwarizmi.ir

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه تا پایان تیرماه 1397

اطلاعات بیشتر: www.khwarizmi.ir

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور