طی حکمی از سوی رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد، دکتر صدیقه زیرجانی زاده عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی مجتمع آموزش عالی گناباد به سمت سرپرست دانشکده علوم مجتمع آموزش عالی گناباد منصوب گردید.

متن حکم به شرح ذیل است:

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور