بر اساس تقويم آموزشي دانشجوياني كه بر حسب ضرورت نياز هست نيمسال(ترم) جاري962 را حذف كنند فقط تا ساعت 12 روز يكشنبه13 خرداد 97 مهلت دارند برگه تكميل شده حذف نيمسال(حذف ترم) را به امور آموزشي (ساختمان غفاري - اداره آموزش- آقاي اميري) تحويل نمايند.

اداره آموزش مجتمع آموزش عالی گناباد

بر اساس تقويم آموزشي دانشجوياني كه بر حسب ضرورت نياز هست يك درس را حذف كنند فقط تا ساعت 12 روز چهارشنبه 9 خرداد 97 مهلت دارند برگه تكميل شده حذف تكدرس را به آموزش دانشكده خود تحويل نمايند.

امور آموزشي مجتمع آموزش عالي گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور