گروه‌بندی مسابقات فوتسال درون دانشگاهی مجتمع آموزش عالی گناباد مشخص شد.

14 آبان 1397, 1:38 ب ظ

گروه بندی مسابقات فوتسال درون دانشگاهی نیمسال اول 98-97

گروه A

گروه B

گروه C

1-    احراری

5- جام

9- سفالگری هادی

2-    سعیدی

6- المپیک

10- فرزین

3-    حججی

7- جنوبی ها

11- بیگی

4-    ستاره سرخ

8- سربداران

12- لکستان

 

ردیف

بازیها

تاریخ

مکان

ساعت

1

احراری -سعیدی

فرزین- بیگی

14/8/97

سالن رجایی

 

21

2

22

3

جام - المپیک

حججی-ستاره سرخ

18/8/97

سالن رجایی

18

4

19

5

جنوبی ها-سربداران

سفالگری هادی –لکستان

18/8/97

سالن رجایی

20

6

21

7

احراری –ستاره سرخ

جام- سربداران

19/8/97

سالن رجایی

21

8

22

9

فرزین- لکستان

حججی – سعیدی

21/8/97

سالن رجایی

21

10

22

11

سفالگری هادی – بیگی

جنوبی ها – المپیک

23/8/97

سالن رجایی

21

12

22

13

احراری – حججی

فرزین – سفالگری هادی

25/8/97

سالن رجایی

*

14

*

15

جام – جنوبی ها

ستاره سرخ- سعیدی

25/8/97

سالن رجایی

*

16

*

17

لکستان- بیگی

سربداران- المپیک

25/8/97

سالن رجایی

*

18

*

19

اول گروهC - دوم گروهB

دوم گروهC  - اول گروه B

26/8/97

سالن رجایی

21

20

22

21

اول گروهA – دوم گروه B

دوم گروه A – اول گروه  B

28/8/97

سالن رجایی

21

22

22

23

  اول گروه A - اول گروهC

دوم گروه A - دوم گروهC  

30/8/97

سالن رجایی

21

24

22

25

نیمه نهایی

نیمه نهایی

2/9/97

سالن رجایی

*

26

*

27

رده بندی

فینال

2/9/97

سالن رجایی

*

28

*

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور