حوزه امور پژوهش و فناوری

  نام واحد سازمانی شاغل در تلفن
  دکتر نامور محبوب - مهدیه

حوزه امور پژوهش و فناوری

سرپرست امور پژوهش و فناوری

57229701-3

داخلی138

  دکتر محمودی-وحید

حوزه امور پژوهشی

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت  
  تقی زاده قوژدی - اکرم

حوزه امور پژوهشی

امور پژوهشی

57229701-3

داخلی138

  عجم زیبد - رضا حوزه امور پژوهشی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه

57229701-3

داخلی136

  اسماعیل زاده - ملیحه حوزه امور پژوهشی مرکز اطلاع‎رسانی و کتابخانه

57229701-3

داخلی130

  صلاحی - پروین حوزه امور پژوهشی مرکز اطلاع‎رسانی و کتابخانه

57229701-3

داخلی130

 

ابراهیمی مقدم - علیرضا

حوزه فناوری اطلاعات سرپرست گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای
57229701-3
باقری- علی حوزه فناوری اطلاعات کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای 57229701-3
  معتمدی نسب - فرزانه حوزه فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

57255191

داخلی115

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه طرح و برنامه شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا) 

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور