حوزه امور پژوهش و فناوری

  نام واحد سازمانی شاغل در
دکتر محمدپور - مجتبی

حوزه امور پژوهش و فناوری

مدیریت پژوهشی
دکتر حسینی سبزواری-امیر

حوزه امور پژوهشی

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
تقی زاده قوژدی - اکرم

حوزه امور پژوهشی

امور پژوهشی
عجم زیبد - رضا حوزه امور پژوهشی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه
اسماعیل زاده - ملیحه حوزه امور پژوهشی مرکز اطلاع‎رسانی و کتابخانه
صلاحی - پروین حوزه امور پژوهشی مرکز اطلاع‎رسانی و کتابخانه
ابراهیمی مقدم - علیرضا حوزه فناوری اطلاعات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
معتمدی نسب - فرزانه حوزه فناوری اطلاعات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه طرح و برنامه شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا) 

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور