اداره حراست

  نام واحد سازمانی شاغل در
دکتر امیری - محمد بهزاد حراست مدیریت حراست
اسماعیل زاده -محمد حراست  کارشناس حراست
اکبری - مریم حراست کارشناس حراست
صداقت - حسین انتظامات نگهبان
رضایی - محمد انتظامات نگهبان
عابدین زاده - حسین انتظامات  نگهبان
صباغ - مجتبی  انتظامات نگهبان
  جوانبخت - حسن انتظامات نگهبان
  مظلوم - جواد انتظامات نگهبان

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه حوزه طرح و برنامه حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور