حوزه ریاست دانشگاه

  نام واحد سازمانی شاغل در
زمان زاده بهابادی- رضا حوزه ریاست
دفتر ریاست
دکتر امیری-محمد بهزاد حوزه ریاست
رئیس اداره حراست
دکتر محمدزاده- رؤیا حوزه ریاست

 رئیس اداره نظارت، ارزیابی

و تضمین کیفیت

معتمدی نسب - فرزانه حوزه ریاست

 دفتر نظارت، ارزیابی

و تضمین کیفیت

دانائی - فائزه حوزه ریاست
کارشناس جذب اعضای هیأت علمی
تقی زاده بیلندی - عفت حوزه ریاست

گروه امور دانشجویان

شاهد و ایثارگر

کرامتی - جواد حوزه ریاست روابط عمومی

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه طرح و برنامه حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور