حوزه ریاست دانشگاه

  نام واحد سازمانی شاغل در تلفن
دکتر موسوی زاده- سید مصطفی حوزه ریاست رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد

57258131

قربانی قوژدی- حسن حوزه ریاست مشاور رییس  
رنجکشان- رضا
حوزه ریاست
رئيس دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل

57258131

 

 

شکری-راضیه

حوزه ریاست
دفتر ریاست

57258131

داخلی 121

 

محمدزاده - زهره

حوزه ریاست دفتر ریاست

57258131

داخلی 101

  دکتر امیری-محمد بهزاد حوزه ریاست

رئیس اداره حراست 

57258131

  دکتر اخروی- امیرحسین حوزه ریاست

 

رئیس اداره نظارت، ارزیابی

و تضمین کیفیت

57229702

 

  محمدی دلوئی - آذر حوزه ریاست

کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی

و تضمین کیفیت

 

 

  دانائی - فائزه حوزه ریاست
کارشناس جذب اعضای هیأت علمی 57258131
  تقی زاده بیلندی - عفت حوزه ریاست

گروه امور دانشجویان

شاهد و ایثارگر

57258131

داخلی116

  زمان زاده بهابادی - رضا  حوزه ریاست کارشناس امور حقوقی

57258131

داخلی 123

  بنی اسدی- محمدحسین حوزه روابط عمومی امور روابط عمومی  

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه طرح و برنامه حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور