لینک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

در زیر لینک برخی از انجمن‎های کتابداری و اطلاع رسانی ایران آورده شده است و در حال تکمیل می باشد

 

 

bulletانجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

bulletانجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه اصفهان)

bulletانجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)

bulletانجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خوزستان)

bullet انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه فارس)

bullet انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه قم)

bullet انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه لرستان)

bullet انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه مازندران)

bullet انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه همدان)

bulletانجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه یزد)

- ----------------------------------------------------

bulletانجمن علمي كتابداري  و اطلاع رساني پزشکی ایران

دسته: کتابخانه

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه