سومين جشنواره ملي علم براي همه

تاریخ برگزاری جشنواره: 20 الی 25 آبان ماه 1396

دریافت آثار: 15 مهر ماه 1396

محورهای جشنواره در بخش اصلی:

ارائه، معرفی یا آموزش مفاهیم علمی به زبان ساده در قالب:
۱) ساخت ابزار
۲) جنگ علمی
۳) کلیپ علمی
۴) شعر

شرکت برای عموم به صورت انفرادی و گروهی آزاد است.

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه