هیئت علمی تولیدات گیاهی

نام و نام خانوادگی: محمد بهزاد امیری

گروه: کشاورزی، مهندسی تولیدات گیاهی-گرایش گیاهان دارویی و معطر

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 57254415 - مستقیم

پست الکترونیکی:  m.b2.amiri @ gmail.com، dr.amiri.ug @ gmail.com

آدرس: گناباد، مجتمع آموزش عالی گناباد، سازمان مرکزی، ساختمان علوم پایه 

سوابق علمی و پژوهشی

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه