هیئت علمی زبان و ادبیات انگلیسی

نام و نام خانوادگی: حسین نجاری

گروه: زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 57254413 - داخلی

پست الکترونیکی: najjarihossein @ yahoo.com

آدرس: گناباد، مجتمع آموزش عالی گناباد، گروه آموزشی زبان انگلیسی 

سوابق علمی و پژوهشی

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه