هیئت علمی گروه مهندسی عمران

نام: امیر

نام خانوادگی:باغبان

مرتبه علمی و پست سازمانی: استادیار

گروه علمی مربوطه : مهندسی عمران

ایمیل:baghban.k @ gmail.com

آدرس محل کار: گناباد، خیابان غفاری، مجتمع آموزش عالی گناباد، گروه مهندسی عمران

تلفن و تلفکس: 05157229702

وب سایت شخصی:

سوابق علمی و پژوهشی

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه