هیئت علمی مهندسی معدن

 نام : حسین

 نام خانوادگی: شاهی

 مرتبه علمی و پست سازمانی : استادیار

 گروه علمی مربوطه : مهندسی معدن

 ایمیل: hssn.shahi @ gmail.com

آدرس محل کار: دانشگاه گناباد،گروه مهندسی معدن                                  

 تلفن و تلفکس :

 وب سایت شخصی:

 

سوابق علمی و پژوهشی

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه