هیئت علمی مهندسی شیمی

نام و نام خانوادگی: مهدیه نامور محبوب

گروه: مهندسی شیمی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 57229802 -داخلی 8

پست الکترونیکی: namvarmahboob @ yahoo.com

آدرس: گناباد، مجتمع آموزش عالی گناباد، گروه مهندسی 

سوابق علمی و پژوهشی

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه