هیئت علمی آمار

نام و نام خانوادگی: محمد شفاعی نوقابی

گروه: آمار و ریاضی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 57255191 - داخلی 6

پست الکترونیکی: mohamad.shafaee @ gmail.com

آدرس: گناباد، مجتمع آموزش عالی گناباد، گروه مهندسی 

سوابق علمی و پژوهشی

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه