اطلاعیه های استعدادهای درخشان

1

پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران)

2

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _دانشگاه تهران

3

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه شهيد بهشتي

4

 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه تبريز

5 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه ایلام
6  پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه مازندران
7  پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه فردوسی مشهد
8  پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه علم و صنعت
9  پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه شریف

10

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه ارومیه

11

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه مراغه

12

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه شهید چمران اهواز

13 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه صنعتی سهند
14 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه کردستان
15 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه شیراز
16 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه ملایر
17 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه شهید مدنی
18 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه یزد
19 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه الزهرا
20 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه شاهرود
21 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
22 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه بیرجند
23 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه کاشان
24 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه شیراز
25 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه کرمانشاه
26 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه کرمان
27 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه سمنان
28 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه صنعتی قم
29 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه محقق اردبیلی
30 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه قم
31 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه میبد
32 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد _ دانشگاه علوم کشاورزی و علوم طبیعی ساری
33 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد- دانشگاه خوارزمی
34 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_ دانشگاه هنر اصفهان
35 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_ دانشگاه بجنورد
36 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه اراک
37 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه قوچان
38 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه جيرفت
39 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

موسسه غيرانتفاعي رشديه تبريز

40 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه نيشابور
41 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه حكيم سبزواري
42 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه زنجان
43 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه جندي شاپور دزفول
44 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه سيستان و بلوچستان
45 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه  صنعتي مالك اشتر
46 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
47 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه گلستان
48 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه اصفهان
49 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه صنعتي اروميه
50 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
51 پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد_دانشگاه هنر اصفهان

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور